Листа на клиенти

 • Алкалоид АД- Скопје (www.alkaloid.com.mk), водечка фармацевтска компанија во Република Македонија. Годишен договор за испорака на брендирана ИТ опрема (сервери, десктоп и лаптоп компјутери и LCD проектори) (2006-2016).
 • Џонсон Мети- Скопје (www.matthey.com), водечка светска компанија за специјализирани хемикалии фокусирана на своите основни вештини во катализа, благородни метали, фини хемикалии и технологија на процеси. Испорака на софтверски производи/лиценци и решенија од Symantec, Veritas, Microsoft, Autodesk, Citrix, Adobe, SolidWorks и многу други (2009-2016).
 • Македонски Телеком АД Скопје (www.telekom.mk), водечка телекомуникациска компанија во Македонија, членка на Групацијата Дојче Телеком. Испорака на софтверски производи/решенија (2011-2016)
 • Народна банка на Република Македонија (www.nbrm.mk) – централна банка и единствена емисиона банка во Република Македонија чија примарна цел е одржување на ценовната стабилност во земјата – Испорака на софтверски производи/решенија (Veritas, E-views, Mathworks, STATA, SolarWinds, ApexSQL, SDL Trados, Cisco) (2014-2016)
 • Клириншка Куќа КИБС АД Скопје (www.kibs.com.mk). Испорака на софтверски производи/решенија (Adobe, Symantec, Veritas, VMware, Nuance, McAfee итн.) (2011-2022)
 • ТТК Банка АД Скопје (www.ttk.com.mk) – една од водечките банки во Македонија. Испорака на софтверски производи/решенија (софтвер Symantec) и ИТ опрема (сервери) (2009-2022)
 • Халкбанк АД Скопје (www.halkbank.com.mk) – една од водечките банки во Македонија. Испорака на ИТ опрема и софтверски производи/решенија (GFI софтвер, Adobe, Autodesk) (2012-2022)
 • ПроКредит Банка АД Скопје (www.procreditbank.com.mk) – една од водечките банки и развојно ориентирани деловни банки во Македонија. Испорака на ИТ опрема и софтверски производи/решенија (2012-2016)
 • EOS Matrix Скопје (www.eos-matrix.mk), дел од водечката групација за управување со долгови во Југоисточна Европа. Испорака на софтверски производи/решенија (2011-2022)
 • Влада на Република Македонија – Правен секретаријат – Проект финансиран од Норвешка Влада – Испорака, инсталација и имплементација на целосно нов ИТ систем. Договор за ИТ одржување и поддршка – (2005-2007)
 • Македонско кредитно Биро АД Скопје (www.mkb.mk). Испорака на софтверски производи/решенија (софтвер Symantec, McAfee)- (2011-2022)
 • Активност за конкурентност на Македонија – Буз Ален и Хамилтон – Проект на УСАИД во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ (2003-2006)
 • Европска агенција за реконструкција – ИТ хардвер, канцелариска опрема и мебел за AISEC – Испорака на ИТ опрема и поддршка – (2006-2007)
 • Проект за корпоративно управување и право на трговски друштва – Deloitte Touche Tohmatsu/ Проект на УСАИД во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ одржување и поддршка (2003-2006)
 • Влада на Република Македонија – Правен секретаријат – Проект финансиран од Норвешка Влада – Испорака, инсталација и имплементација на целосно нов ИТ систем. Договор за ИТ одржување и поддршка – (2005-2007)
 • Европска Комисија – Канцеларија на постојан претставник / Канцеларија за имплементација на ФАРЕ – ИТ outsourcing (ИТ поддршка и одржување – Комплетен дизајн на системот и мрежата беше направен за двете канцеларии што ЕК/ФАРЕ ИО ги имаше за време на договорот) повеќе од 4 години (1996-2000)
 • Владата на Република Македонија – проекти финансирани од ФАРЕ, ДФИД и Норвешка Влада – Техничка помош на Секторот за европски интеграции:
 • Развивање на софтверско решение за бази на податоци за Проектот за правна апроксимација на македонската Влада (македонско со европско законодавство) – (Решение базирано на SQL, Visual Basic, ASP) (2002-2003)
 • Развивање на апликативен софтвер за преводен регистар (TR) (Систем за следење на процесот на преведување) (2004-2006)
 • Македонски деловен ресурсен центар – проект на УСАИД во Македонија (Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ одржување и поддршка повеќе од 7 години (1996-2003).
 • Центар за институционален развој (ЦИД)- Македонска невладина организација со седиште во Скопје Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ системот (2005-2011)
 • ECHO- European Community Humanitarian Office – ECHO теренска канцеларија Скопје – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ одржување и поддршка за 4 години (2000-2003).
  Софтвер за бази на податоци Fich-op- Решение за база на податоци за клиентски сервер за управување со ECHO проекти (пилот-проект ќе се тестира во неколку земји со централизирана база на податоци во Брисел) (Решение базирано на SQL, Access и VBA)
 • УСАИД Македонија – Управување и имплементација на веб-страница проект за промоција на Рамковниот мировен договор www.bidiza.org.mk/) (август, 2001- ноември, 2001 г.)
 • CEELI (Правна иницијатива за Централна и Источна Европа) – Проект на УСАИД во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ повеќе од 4 години (1998-2002)
 • WOCCU (Светска организација на кредитни унии) – проект на УСАИД во Македонија – договор за ИТ одржување и поддршка повеќе од 4 години (1998-2002). Беше развиен апликативен софтвер кој се користеше за извршување на операциите на нивната штедилница – решение засновано на Visual Fox Pro.
 • Британски совет-Проект за мировен англиски јазик-Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ поддршка и одржување- (2006-2007, 2017-2022).
 • Проект DFID/ Полициско работење во заедницата во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ поддршка и одржување – (2004-2006).
 • ПРИЗМА – Проект на УСАИД во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ поддршка и одржување. Дизајн и одржување на веб-страница (www.prisma.org.mk) (договор за ИТ поддршка на повеќе од 5 години (1999-2004).
 • CRIC и EDUCAID- Италијански хуманитарни НВО кои водат проекти финансирани од ECHO, EAR, WHO, UNICEF итн. – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ поддршка и одржување – соработка врз основа на интервенции по повик.
 • Холандска амбасада – ИТ одржување и поддршка повеќе од 5 години – соработка заснована на интервенции по повик- (2001-сега)
 • Италијанска амбасада – Испорака на ИТ опрема, одржување и поддршка повеќе од 2 години – соработка базирана на интервенции по повик (2004-2007)
 • Seavus Group – Скопје (www.seavus.com), водечка компанија за консалтинг и развој на софтвер. Испорака на ИТ опрема (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема) и софтверски производи/решенија (безбедносни и анивирусни решенија, резервни решенија, производи за графички дизајн и многу повеќе) (2008-2016)
 • Солопром (www.soloprom.com.mk) – водечка компанија за трговија на големо и мало на ексклузивни материјали за кујни и ентериери. Испорака на ИТ опрема (сервери, лаптопи, десктоп компјутери, монитори, мрежна опрема) и софтверски производи/решенија (Symantec, Veritas, Microsoft, Adobe, Autodesk), договор за ИТ одржување и поддршка (2001-2022)
 • Биотек Скопје (www.biotek.com.mk) – ексклузивен дистрибутер на лабораториска опрема од највисоко ниво за Македонија и Косово- Испорака на ИТ опрема (сервери, лаптоп, десктоп компјутери, мрежна опрема) и софтверски производи/решенија (Microsoft, Symantec), договор за ИТ одржување и поддршка (2009-2016)
 • Проект на УСАИД за развој на инвестиции и поддршка за унапредување на извозот (ИДЕАС), имплементиран од Буз Ален Хамилтон (www.ideas.org.mk), проект на УСАИД во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема (прекинувачи, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договор за одржување и поддршка на ИТ (2008-2015)
 • ЕВН Македонија АД Скопје (www.evn.mk), дел од Групацијата ЕВН – компанија која има основна дејност дистрибуција и снабдување со електрична енергија на територијата на Република Македонија. Испорака на софтверски производи/решенија на различни производители (2011-2016)
 • Nordeus dooel (www.nordeus.com) – водечка и наградувана европска компанија за игри и технологија – Испорака на ИТ опрема и софтверски производи/решенија од различни продавачи/производители (2013-2015)
 • Орифлеим козметика дооел (www.oriflame.mk) – договор за ИТ одржување и поддршка и испорака на софтверски производ (2014-2022)
 • Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС (www.zels.org.mk) – Испорака на софтверско решение Веритас (2016)
 • Консалтинг за стратешки развој (www.sdc.com.mk) – договор за ИТ одржување и поддршка и испорака на ИТ опрема (2008-2022)
 • Конект (www.konekt.org.mk) – договор за ИТ одржување и поддршка и испорака на ИТ опрема (2012-2022)
 • Италијанска трговска комисија (ICE) – Канцеларија во Скопје – Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ (2001-2021)
 • Сокотаб – Битола (www.socotab.com), еден од водечките трговци со автентични тутунски листови – Испорака на ИТ-опрема (терминални печатачи со баркод) и софтверски производи/решенија (софтвер Веритас) (2010-2016)
 • Менс Легис (www.menslegis.com.mk) – првата адвокатска фирма во Македонија – Испорака на ИТ опрема, договор за ИТ одржување и поддршка (2006-2016)
 • Британска амбасада Скопје – Испорака на ИТ опрема за Амбасадата и нејзините проекти (работни станици, лаптопи, принтери и друга ИТ опрема) и софтвер (Symantec, ContentWatch), ИТ одржување и поддршка, дизајн на веб-страници (1999-2022)- соработка заснована на интервенции по повик
 • Национален демократски институт – непрофитна, невладина организација која работи на поддршка и зајакнување на демократските институции ширум светот преку учество на граѓаните, отвореност и отчетност во владата, проект на УСАИД во Македонија – договор за одржување и поддршка на ИТ (1996-2000, 2005-2022)
 • Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип (www.ugd.edu.mk) – еден од државните универзитети во Република Македонија – Испорака на софтверски производи/решенија од различни продавачи/производители (2009-2014)
 • Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (www.ukim.edu.mk) – првиот државен универзитет во Република Македонија – Испорака на софтверски производи/решенија од различни продавачи/производители (2015)
 • IREX – Промедија – Проект на УСАИД во Македонија – Одржување и поддршка на ИТ повеќе од 4 години – соработка базирана на интервенции по повик- (2000-2005)
 • CECI – Канадски центар за меѓународни студии и соработка – Развивање пазарен информативен систем со цел подобрување на конкурентноста на македонските производи (приход, квалитет, продуктивност, одржливост) на домашниот и меѓународниот пазар – Решение засновано на Access и Visual Basic
 • VNG International и VNG TRAIN Project- Проект на холандската влада и Европската агенција за реконструкција поврзан со реформата на локалната самоуправа во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ – проектот е завршен (2003-2006)
 • Општина Велес – Испорака на ИТ опрема, софтвер и услуги како избран добавувач за 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 и 2014/2015 година.
 • Мрежен проект на USAID YES, имплементиран од Центар за развој на образование, проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервер, работни станици, лаптопи, печатачи, мултифункционални уреди, мрежна опрема (прекинувачи, рутери) и други ИТ опрема) и договор за ИТ одржување и поддршка (2011-2016)
 • Проект на USAID за инвестирање во чиста енергија, имплементиран од WinRock International (www.winrock.org) – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервер, работни станици, лаптопи, печатачи, мултифункционални уреди, мрежна опрема и друга ИТ опрема) и софтвер (Symantec, Microsoft, Adobe) и договор за ИТ одржување и поддршка (2013-2016)
 • Проект за подобрување на организациските перформанси – Проект на USAID во Македонија имплементиран од OPIP Detra Center (www.detra.edu.mk) – Испорака на ИТ опрема и софтвер (сервер, лаптопи, печатачи, мрежна опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ (2013-2016)
 • Бато&Дивајн (www.batodivajn.com) – една од водечките компании во печатарската индустрија – Договор за испорака на ИТ опрема и софтвер за ИТ одржување и поддршка (2011-2022)
 • Центар за странски јазици (www.csj.com.mk) – една од првите компании (центри) која обезбедува курсеви за странски јазици – Испорака на ИТ опрема и софтвер, договор за ИТ одржување и поддршка (2003-2016)
 • Џо-Ко-Ко Скопје – едно од водечките сметководствени бироа во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер, договор за ИТ одржување и поддршка (2003-2016)
 • Институт за парламентарна демократија – ИПД – невладина и непрофитна организација која работи во партнерство со организации, институции и поединци од Македонија и странство придонесувајќи за добро владеење преку зајакнување на демократските капацитети на граѓанските организации, државните и политичките институции – договор за ИТ одржување и поддршка (2009-2013)
 • Проект на USAID за конкурентност, имплементиран од корпорацијата CARANA (www.carana.com) – Проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема (прекинувачи, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договор за ИТ одржување и поддршка (2007-2012)
 • World Learning – Програма за човечки и институционален развој (www.worldlearning.org.mk) – Проект на USAID во Македонија – договор за одржување и поддршка на ИТ системот (2006-2012)
 • Агробизнис Активност Македонија (АгБиз) Македонија – Имплементирана од ARD Inc. (www.agbiz.com.mk) – Проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ одржување и поддршка (2008-2012)
 • USAID МАКЕДОНИЈА Активност на локалната влада – Имплементиран од ARD Inc (www.ardinc.com) – Проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема (прекинувачи, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договорот за ИТ одржување и поддршка (2007-2012).
 • DAI- Development Alternatives International (www.dai.com) – Проект за реформа на локалната самоуправа/ Make Decentralization Work (MDW)- Проект на USAID во Македонија- Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, принтери, мрежна опрема (прекинувачи, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договор за одржување и поддршка на ИТ системот (1999-2007)
 • DAI- Development Alternatives International- Make Decentralization Work (MDW)- Проект за децентрализација, USAID Македонија- Нашата компанија доби договор за надзор на нивната ИТ компонента од проектот: Испорака на ИТ опрема и услуги во вредност од 1 милион УСД беше испорачана до 80 општини во Македонија (2006-2007)
 • DAI – Development Alternatives International – Проект (Програма за општинско управување со македонските училишта) – Испорака на ИТ опрема и договор за одржување и поддршка на ИТ системот (2006-2007)
 • Проект за поддршка на процесот на децентрализација – имплементиран од Конзорциум предводен од Хелсинки Консалтинг Груп – Проект финансиран од ЕУ управуван од Европската агенција за реконструкција – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема (свичеви, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договор за одржување и поддршка на ИТ системот (2007-2009)
 • Институт за одржливи заедници – Проект за зајакнување на граѓанското општество. Проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и софтвер за проектот и неговите програмски активности (сервери, работни станици, лаптопи, печатачи, мрежна опрема (свичеви, рутери, Firewalls) и друга ИТ опрема) и договор за ИТ одржување и поддршка (1999-2010)
 • Land O’Lakes – Проект на USAID во Македонија – Испорака на ИТ опрема и договор за ИТ одржување и поддршка повеќе од 10 години (1998-2007) – Развиен информациски систем за управување со клиенти – (Архитектура на клиент-сервер, решение базирано на SQL, VBA, ASP) – Развиен софтвер „Отимизатор за обработка на месо“ – им помага на производителите и преработувачите на месо да ја зголемат нивната ефикасност и квалитет на работа (решение засновано на Java)
 • LBIS NLB – Компанија која обезбедува финансиски услуги (лизинг) – договор за ИТ поддршка и одржување – (2004-2010)

* Доколку сакате да контактирате со некои од постарите референци, можеме да ви ги дадеме тековните информации за контакт.